جوابدهی مراجعه کنندگان
نام کاربری :
رمز ورود :

جستجوی آزمایشات 
روابط عمومي

 

دپارتمان روابط عمومی

 

آقای محمد علی نژاد

    مدیریت روابط عمومی

 

 

محمدعلی حریقی

 دانشجوی  کارشناسی ارشد بیولوژی مولکولی